چو تخته پاره بر موج گهی روم به ساحل.

گهی نشسته بر گل.

گهی روم به اعماق.

گهی به اوج امواج.

گهی از این دیار دور .

گهی به خانه نزدیک 

و فقط گاهی میشود که نیستم هر انچه که باید نیستم ...