چی بگم؟ چی دارم که بگم؟ قیافمون شبیه پدرزن ونگوگ شده ، دستان زیر چانه، با کلاه، نگاهی غم آلود...