اکثریت می آن تایید نگرش خودشونو ببینن. و نه اصلا نگرش مارا. و نه اصلا خیال میکنن نگرش دیگه ای وجود داره. یا حق وجود داره!

مجلس ضربت زنی/نمایشنامه ای از بهرام بیضایی