کارگردان: تو نیمه خالی را میبینی من نیمه پر!

نویسنده:من نیمه ی پر را میبینم که به سرعت خالی میشه!

مجلس ضربت زدن/نمایشنامه ای از بهرام بیضایی