شهرناز: پیمان شکستن با پیمان شکن , پایبندی به پیمان است ضحاک . این ندانستی؟

شب هزار ویکم/ نمایشنامه ای از بهرام بیضایی