کیم من؟ 

آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان،


نه آرامی 

نه امیدی 

نه همدردی 

نه همراهی...!


#رهی_معیری 🌿 @siminsagh