به یک عدد چمران نیازمندیم.

به یک عدد بهشتی نیازمندیم.

به مقدار زیادی چشم و دل سیر از مال دنیا نیاز داریم.

به مقدار زیادی فکرکننده نیازمندیم.

به مقدار زیادی مسئولیت پذیر نیازمندیم.

این حجم از هدفدار بودن media رسما شورش را دراورده است.

:|||||||||