40 سال 50 سال 69 سال چقدرش مهم نیست. مهم اینه که برای یک ثانیه هم که شده تو زمان و مکان درستی بایستم . 

هنوز نیومده اون زمان و مکان درست هنوز نیومده به هر دری دارم میزنم تا پیداش کنم. خسته نمیشم از پیدا کردنش بالاخره پیداش میکنم .:)