از هیاهو فراری

از تنهایی فراری

دنبال یک خلوت برا گپ زدن با ادم هایی از جنس خودت

از این خلوت ها بوده 

از این خلوت ها هست

این هیاهوها و این تنهایی ها چاشنی است

باید بروم روی سطح اب نفس بگیرم

پیشنهاد دوست داشتنی:

رادیو آکواریوم