در جامعه دو نفر میخواستند یک دین را ترویج کنند، یکی علی شکست میخورد و یکی محمد پبروز میشود. چرا؟

مردم همان مردم عرب قرن هفتم میلادی، دین هم دین اسلام، قرآن هم قرآن ، معبود هم الله. زبان هم یک زبان، زمان هم یک زمان، جامعه هم یک جیز است و هردو هم یک چیز میخواهند ولی یکی پیروز میشود و یکی شکست میخورد.چرا؟

بعضی ها جواب هایی دادند که خیلی وحشتناک بود، میگفتند: به خاطر اینکه علی سازشکارنبوده به خاطر اینکه قاطع بوده به خاطر اینکه با ناحق هرگز نمیخواسته بسازد. خب همه اینها همه به نفع علی و به ضرر پیامبر است. یعنی انکه پیروز شده اینها را نداشته است!
عامل اصلی چیز دیگری است. عاملی که زمان پیامبر نبوده و زمان علی به وجود امده .

این مذهب شرک در زمان پیامبر بی حجاب و راست وروشن بوده است.ابوسفیان و ابوجهل و ابولهب رسما میگفته اند که اینها بت های ما است و باید برای حفظ تجارت قریش همین گونه بماند. عظمت ما و مقام ما و حیثیت ما در میان قبایل عرب بستگی به اینها دارد و ما مدافع اینها هستیم.

علی با همین ها در جنگ است اما اینها حجاب پیدا کرده اند. حجاب چیست؟ حجاب، حجاب توحید است که روی پاسدران شرک کشیده شده است. انوقت این علی که شمشیر کشید ، بر روی قریشی شمشیر کشید که دیگر مدافع بت ها نیست بلکه مدافع کعبه است که دیگر نه معلقات سبعه بلکه قران به سر نیزه میکند و مبارزه با این مشکل است.به قول گریشمن : وقتی که زور و حیله لباس تقوی می پوشد، بزرگترین فاجعه تاریخ و بزرگترین قدرت مسلط بر تاریخ پدید آمده است.مذهب علیه مذهب-علی شریعتی به قلم علی اللهیاری