-اما آنچه که در طول تاریخ تغییر نکرده،احساس بدبینی انسان نسبت یه آنچه هست، است. و تمایل انسان به گریز از آن چه هست.

- هنر عبارت است از پنجره ای ای این خانه محقر که انسان شریف درش گرفتار شده به طرف آن نمیدانم کجا که همه خواست های مطلق ما در آنجاست. این خانه زشت است این خانه کمبود میدهد به من ، این خانه زیبایی های لازم را ندارد . من پنجره را باز میکنم اما مذهب "در "را از این خانه باز میکند تا انسان از این خانه بیرون بیاید. خانه ای که خاک است و در این راهی که اسمش مذهب است ببرد تا خدا...

-هنر بزرگترین رسالتش، تخفیف احساس غربت انسان در این عالم است و زیبا کردن جهانی که احساس زشتی میکند.

- نمونه عدالت (علی)نمی تواند یک ظلم را به خاطر مصلحت بپذیرد. مصلحت الوده میکند، حقیقت را.


علی حقیقتی بر گونه اساطیر- علی شریعتی


(ای مهسا،مصلحت اندیش نباش!)