در باب حقیقت جویی:
اولین شرط مسلمان بودن، تسلیم واقعیت ها و حقیقت ها بودن است.
مسلمان واقعی به حکم روح حقیقت جویی خود ، حکمت و حقیقت را هرکجا نزد هرکس یافت،اقتباس میکند و فرامیگیرد. در راه کشف و تحصیل علم تعصب به خرج نمیدهد ، فرضا در دورترین نقاط جهان آن را بیابد به سوی آن میشتابد. 
نه محدود ومعین به زمان معینی از عمر خویش و نه محدود به منطقه ای خاص و نه آن را منحصر به اشخاص خاص میداند.

جهان بینی توحیدی- مرتضی مطهری