قسمت اول :

یک عدد ماکارونی فر ،خسته و درمانده در کتابخونه مرکزی، خزیده در یکی از میزهای مطالعه ، غرق در روزمرگی

قسمت دوم:

و قسم به آن لحظه که باتری ساعت را دراوردم و منطقه زمانی را خودم تنظیم کردم:)