علی: عهه این ماشین روبرویی که چراغ زد اقای فلانی بود.

دایی: عهه زشت شد که! کاش براش یه بوق میزدیم!

[ در پیچ بعد . برگه جریمه 200هزارتومانی را در دست میگیرند و در سکوت به آن راننده ماشین روبرویی فکر میکنند]


از همین تریبون: هموطن دمت گرم. خیلی آقایی! ما خودمون خنگیم نمیفهمیم.