جَم.بندرسیراف.عسلویه

جَم.بندرسیراف.عسلویه

جَم.بندرسیراف.عسلویه

جَم.بندرسیراف.عسلویه

جَم.بندرسیراف...

(سباستین واقعا فکرکردی که علیرغم کنسل شدن سفرها من میشینم و تعطیلات ،طاق را نگاه میکنم و پروژه میزنم؟؟  حاشا و کلا)