پایبندی به یک  قانون بد بهتر از اصرار به بی قانونیه اونم به بهانه اینکه قانون وضع شده مدافع حقوقت نیست.