حالا نه اینکه برای ما مرزهای علم متوقف شده باشند پشت در سایت شما ( که اگه بخوایم استفاده از فندق شکن های مختلف را خوب بلدیم) ولی تموم اون چیزهایی که تحت عنوان Research ethics میشناسیم این بود؟ نوشتین دلایل قانونی، چرا ننوشتین دلایل سیاسی؟ 
چرا سیاست ها را میریزین تو علم ها
چرا علم ها را میریزین تو سیاست ها