دود سیگارت را تو صورت کسی که 1ساعته داره سرفه میکنه پخش نکن :| 

رونوشت به همه افراد سیگاری