خط مشی اینجا قرار بوده و هست که مستقل از واکنش به اخبار روز باشد.

خط مشی اینجا قرار بوده و هست بر مبنای افکار روزنامه ایم (!) نباشد.

خط مشی اینجا قرار بوده و هست از احساسات ناپایدارم بگوید از جهت گیری هایم نگوید.

ولی

ولی

ولی

این هجوم بغض و ناامیدی را هنوز هم نمیتوانم قورت دهم.

59 ازاده

59 تجلی ایستادن

59 شریف

نا امیدی هایم را از جامعه جهانی نمیتوانم قورت دهم

نا امیدی هایم را از خودمان نمیتوانم قورت دهم

قرار نبود انسانیت در این مختصات بایستد

قرار نبود ...