اگر که از این پیله ای که دور خودت پیچدی ، به موقع بیرون نیای 

اگر که تعلل بیجا بکنی

اگر که درست لحظه ای که میدونی وقت بیرون اومدنه ، شک کنی و بمونی

هیچوقت لذت سوختن در طواف شمع را نخواهی فهمید

...

پیله ، خونه امن توست اما تا جایی که راه نفست را نبندد

تا جایی که ظرف وجود تو از پیله سر نرفته باشد

...

عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. سرگردانند. سرگردانند