شاعر تو گوشم داره میخونه که : 
هرچی هستی خر نباش ، قانع به کم نباش !

من اما دچار افسردگی پس از آلبالو پلو شده ام و کز کرده ام در گوشه تخت و پتو به سر کشیده ام :(