درد اینجاست که خط تولید قدیمی یه کارخونه خوابیده و طرح توسعه خط تولید جدیدش کنسل شده!

با هرکسی هم می‌شینی دردودل کنی میگه پاشو برو! خب سوال اینجاست که من اگه نخوام برم باید ساکت بشینم شمارا نگاه کنم؟ 

_ پرروتر از این حرفام:))_