دانشجوی چاپلوس و دون پایه درونم امروز مجبور شد به تمام شوخی های بی مزه استاد صنایع بخندد، چرا که دیر رسیده بود و مجبور شده بود در ردیف اول سکنی بگزیند!