میخوام بت بگم، کوری دیوونه!
چرا نمیبینی؟ چرا نمیشنوی؟ زدی به خریت؟ زدم به خریت؟ چرا نه تو جلو میای و نه من جلو میام؟ چرا از هم دور وایسادیم و منتظریم. تا کی منتظر بمونیم؟ میدونم که تو هم میدونی و میدونی که من هم میدونم. پس این تعلل ها؟ پس این نگاه ها؟