ازجمله امراضی که به لیست امراض قبلی میتونم اضافه کنم، اینه که :

به طور خودآگاهانه اشتباه حرف میزنم!

به وضوح میدانم که جمله‌ای که بیان میکنم دچار کژتابی است و اشتباه برداشت خواهد شد ولی از این در موضع ضعف قرار گرفتن شنونده لذت میبرم. از اینکه دوباره مجبور میشوم برایش توضیح دهم، لذت میبرم.

متاسفانه هرروز زوال انچه بدان اخلاق می‌گوییم در من ادامه دارد و تلاشی برای پایان دادنش نمیکنم، بگذار ببینیم تا کجا پیش میرود، سباستین!