نامبرده تصمیم دارد با همچین برنامه ای، ورزشش را ادامه دهد، برای کنکور درس بخواند و در فکرش است که یک کار نیمه وقت هم قبول بکند.
وی توهم خاصی نسبت به توانایی هایش و زمان داشت!
الگوریتم را با بچه های کامپیوتر 95 هم کلاسم،
or را با بچه های 94 ریاضی هم کلاسم در دانشکده صنایع،
مکاترونیک را با ورودی های 94 برق
و مخابرات را با ورودی های 95 برق .
چه ترمی بشود این ترم اخر !