بعدها، درزمان میانسالی، کتابی خواهم نوشت در باب آداب ریجکت کردن و تمام این مثال‌های اطرافیان را بی پرده در آن ذکر خواهم کرد .