بنده سن خر را دارم ولی هنوز نمی‌دونم که پاپ کورن را چجوری باید درست کرد که وسطش سفت نشه و نسوزه و دقیقا به پخت ایده‌آل برسه!