دیروز خیلی یهویی با بروبچ تصمیم گرفتیم بریم اکران فیلم محمد رسول ا... توی دانشگاه..کلاس ریضمو(ریاضی مهندسی:))را پیچوندیم دسته جمعی و رفتیم سالن شیخ بهایی .... به نظرم واقعا فیلم خوبی از اب دراومده بود دست محید مجیدی کلیه عوامل درد نکنه .نقطه اوجش سکانس های روبه اخر فیلم بودو قطعا تاثیرگذارترینشان سکانسی بود که کاروان ابوطالب همراه محمد به یه قومی نزدیک دریا رسیدن و... صحنه ای که به حق محمد را انگونه نشان داد که حداقل من میشناختم. سفیرصلحی برای ازادی قربانیان و اسیران .دریایی از محبت به انسان ها چرا که رحمه اللعالمین است و برکتی که نامش وجودش همواره بوده و هست و خواهد بود  همه ی چیززی که در این سکانس شکل گرفت همین بود و برای همین به نظرم اوج فیلم همین جا بود.