دیروز پایانترم احتمال مهندسی داشتم و نسبتا امتحان سختی بود . این درسو ترم پیشم داشتم و ترم پیش با دکتر ر کلاس داشتم و بعد حذفش کردم و حالا این ترم با دکتر ن کلاس داتشم و نصف کلاسارا نرفتمو امکانش هست که بیوفتم این درسو و این دیشب تاحالا نذاشته بخوابم تا دو الی سه ساعت دیگه نمره ها اعلام میشه چون دکتر ن میخواد بره کانادا و خیلی عحله داره و من واقعا امیدوارم که نیوفتم این درسو .
ولی لذت خاصی داشت پریشب احتمال خوندن . نیمه های شب بود که به قول شاعر حالتی رفت که محراب زه فریاد امد یه یه همچین چیزی میگه شاعر. خلاصه که خیلی حال خوبی بود اون قران خوندن نصف شب اون مناجاته عجیب حال خوبی داشت . ماه رمضونا همین حال خوبشه که خریدار داره . ماه رمضونا بیشتر و بیشتر دارم تقوا را یاد میگیرم اینکه بپرهیزی از انچه که غلطه. ماه رمضونا ادم تمرین میکنه که بین عملی کردن خوب یا بد, بد را انتخاب نکنه چون اسونتره.