با این حجم از تولیدات اغتشاش درون مغزم بعید میدونم هیچ سیستم کنترلی اعم از وفقی و غیروفقی هم بتونه رو این اوضاع مدیریت داشته باشه