بادبان هارا بکش سباستین .

لنگر و بکش بالا.

20درجه به سمت شمال شرقی

حواست به صخره سمت چپ باشه

یوهوووووو 

سفردریایی به بی نظیر ترین دوره زندگی داره شروع میشه ودل تو دلم نیست