گذری کن 
نظری کن
دل ما را تو دل آرا ز وفا ده تسکینی 
بت دیرین 
شب پیشین
...
حال ِ دل حال خاصی است . احوال درس و مشق مکتب خانه نیست .
...
مرا کشته نگاه تو
نشینم چشم به راه تو