من اسماعیلی به دنیا اورده ام که حالا تشنه است ؛ 


سعی


من در سودای آب 7بار از صفا تا مروه را رفته ام و هیچ.اسماعیل من هنوز تشنه است.


سعی


تو کجایی چشمه زمزم من؟

چندین بار باید فریب سراب ها را بخورم؟


سعی


که رحمتت هم امتحان است!