7-"آشیخ جوادی *" میگه : کوه باشید. کوه که با کسی کار نداره ! کسی نمیتونه به جنگ شما بیاد ولی تاجایی که میشه خیرتون به بقیه برسه.

 

9- صدای آشیخ این روزها هم پای مسیرهای عجیبیه که در شهر میرم.

 

13- یه راه ورودی خلوت و سَبُک از نگاه ها و حرف های سنگین بسیجی ها پیدا کردم به قطعه جاویدالاثر. 

 

17-از ترس های جدیدم شده اینکه جمعه ها دلتنگ بشم! غرورم اجازه نمیده با این حال رسوا دست دلمو بگیرم و برم تو اون ازدحام نفوس .

 

24-صفه بودیم اون بالا شین بم گفت :مشکل تو اینه که خجالت میکشی پاهات رو زمینه ! 

بهش گفتم : قبول ولی راه حلش اینه که همینجور زمینگیر بمونم؟

 

 

*:ایت ا.. جوادی آملی