همه چی رو کاغذ و تو سیمولاتور آسونه
همه چی رو کاغذ و تو سیمولاتور آسونه
همه چی رو کاغذ و تو سیمولاتور آسونه
همه چی رو کاغذ و تو سیمولاتور آسونه
همه چی رو کاغذ و تو سیمولاتور آسونه
همه چی رو کاغذ و تو سیمولاتور آسونه
همه چی رو کاغذ و تو سیمولاتور آسونه
همه چی رو کاغذ و ...