پتانسیل روحی اینو دارم که نگهبان شیفت شب یه موزه بشم. تنهایی و یه حجم عظیم از تاریخ هزاران سال پیش با خاطره هایی حبس شده در فسیل ها!