2نفر از تهران

3نفر از همدان

و 3نفر از اصفهان

تیم جالبی شدیم. مقدمات سفر شامل انتخاب مقصد و جمع اوری اطلاعات و تصمیم گیری ها به طرزی محیرالعقول (!) انجام شد.

نگرانم؟ نه

هیجان دارم؟ بسیار زیاد

احتمال بارندگی و سیل هست تو منطقه؟ بله

به چه پشتوانه ای داریم میریم؟ معلومه به پشتوانه ی توکل به خودش، به پشتوانه اعتمادی که بهش داریم. به پشتوانه صبر و حوصله ای که می خوایم جاری کنیم تو هر تصمیم گیریمون


سفر جالبی میشه !