ولی من یه مسعود فراستیِ درون دارم که  قریب به اتفاق دوستام معتقدن که خیلی رو اعصابم .