به طور معمول هرادم تپلی از زندگیش لذت بیشتری برده و در معاشرت های غذایی تجربیات جذاب‌تری دارد ولی هر آدمی که لذت بیشتری از زندگیش برده لزوما تپل نیست!