هیچ کی واسه چیزی که دوستش داره اون قدرها سرش شلوغ نیست . 

دیالوگی از بئاتریس

از نمایشنامه اثر پرتوهای گاما بر روی گل‌های همیشه بهار ساکنان کره ماه